• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών του συμβουλίου γίνονται σε όλες τις Συνεργατικές Κυπριακές Τράπεζες Λτδ στον αριθμό λογαριασμού 4010453-0.

Επίσης πληρωμές γίνονται και στα ταμεία του συμβουλίου Δευτέρα,Τετάρτη και Παρασκευή από της 8:00π.μ-15:00μ.μ.

 

Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας

Παρακαλούμε ελέγξετε το όνομα και τη διεύθυνση σας στο λογαριασμό και για τυχόν αλλαγές επικοινωνήστε με τα γραφεία της κοινότητας.

Powered by Technomart