• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών του συμβουλίου γίνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον αριθμό λογαριασμού που αναγράφεται στις ειδοποιήσεις υδατοπρομήθειας και φορολογιών.

Επίσης πληρωμές γίνονται μέσω της υπηρεσίας JCC και στα ταμεία του συμβουλίου Δευτέρα,Τετάρτη και Παρασκευή από της 8:00π.μ-15:00μ.μ.

 

Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας

Παρακαλούμε ελέγξετε το όνομα και τη διεύθυνση σας στο λογαριασμό και για τυχόν αλλαγές επικοινωνήστε με τα γραφεία της κοινότητας.

Powered by Technomart