Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη

Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018, 18:06

Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην παρουσίαση του «Κοινοτικού Πάρκου Απαισιάς»

Να μη μεταδοθεί πριν τις 6 μ.μ.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω χαιρετισμό στην κατάθεση του θεμέλιου λίθου του Κοινοτικού Πάρκου Απαισιάς, ενός έργου που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι βασικός στόχος της Πολιτικής Συνοχής που υιοθέτησε η Ε.Ε. και της οποίας η υλοποίηση χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, είναι η μείωση των διαφορών ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών των Κρατών Μελών, μέσω της υποστήριξης της οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης των περιοχών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα. Οι κατηγορίες έργων που υλοποιούνται προς επίτευξη της Πολιτικής Συνοχής αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική υποστήριξη και αναζωογόνηση των επιλεγμένων περιοχών, ώστε να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη κοινωνική συνοχή τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία μαζί με το Ταμείο Συνοχής αποτελούν τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, μέσω των οποίων υλοποιείται η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. 

Το Κοινοτικό Πάρκο Απαισιάς, το οποίο αποτελεί ένα από τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την πρώτη προγραμματική περίοδο μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2008 με κόστος που θα ανέλθει στις 400,000 ΛΚ περίπου και ποσοστό 50% θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Πάρκο έχει εμβαδόν 2.330 τ.μ. και σε αυτό θα περιλαμβάνονται τοίχοι αντιστήριξης, εσωτερικοί πλακόστρωτοι δρόμοι, κατασκευή και επένδυση τοίχων με πέτρα της περιοχής και μικρό αμφιθέατρο για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην κοινότητα.

Η εκτέλεση έργων στην Κοινότητα Απαισιάς κρίθηκε απόλυτα δικαιολογημένη, αφού η ανάπτυξη που παρουσιάζει η Κοινότητα είναι ταχύτατη και δεν αφήνει περιθώριο για αδράνεια ή εφησυχασμό. Η έλλειψη πολιτιστικής υποδομής και η ανάγκη τοπιοτέχνησης του συγκεκριμένου χώρου του Πάρκου εντός της κοινότητας, ήταν μεταξύ των λόγων που επέβαλαν την προώθηση του συγκεκριμένου έργου. 

Το Κοινοτικό Πάρκο, του οποίου σήμερα καταθέτουμε το θεμέλιο λίθο, εμπίπτει στο Σχέδιο Δράσης για την Απαισιά, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και θα ρυθμίζει την ανάπτυξη στον πυρήνα της κοινότητας. Το Κοινοτικό Πάρκο είναι ένα έργο που απουσίαζε από την Κοινότητα και που με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει τις πολιτιστικές δυνατότητες και τις ανέσεις ζωής των κατοίκων, αφού θα προσφέρεται ως χώρος για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, αλλά θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους κατοίκους για ψυχαγωγία, ανάπαυση και υγιή απασχόληση στα παιδιά.

Προσδοκία και επιδίωξη όλων μας είναι το έργο να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της κοινότητας και της γύρω περιοχής, που θα αποκτήσει ένα χώρο ψυχαγωγίας για τους κατοίκους της. Ταυτόχρονα, όμως, αναμένουμε ότι το Πάρκο θα λειτουργήσει σε συνάρτηση με τα άλλα έργα που βρίσκονται στην περιοχή, όπως τα αρχαιολογικά ευρήματα του πρώτου οικισμού που δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν στην περιοχή, τους αρχαίους Τάφους με επιτύμβιες Πλάκες και Ελληνικές Επιγραφές, τον αιωνόβιο εντυπωσιακό τρέμιθο που δεσπόζει της πλατείας και τις πολλές χαρουπιές που με την αγάπη και το μόχθο των κατοίκων διατηρήθηκαν μέσα από τους αιώνες και κράτησαν στη ζωή τους κατοίκους τα δύσκολα χρόνια. 

Το έργο όχι μόνο θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της περιοχής και θα συμβάλει θετικά στην προσέλκυση επισκεπτών, αλλά θα τονώσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και κατ’ επέκταση θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα στην κοινότητα. 

Το όραμα της πολιτικής της Κυβέρνησης επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η βιώσιμη ανάπτυξη μαζί με την κοινωνική συνοχή αποτελούν ταυτόχρονα στρατηγικό στόχο της ΕΕ και στρατηγική επιδίωξη της κυβερνητικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό άρχισαν να υλοποιούνται έργα κοινωνικών, πολιτιστικών και υποστηρικτικών υποδομών, ρυθμιστικά σχέδια, αναπλάσεις παραδοσιακών πυρήνων καθώς και σχέδια χορηγιών σε διάφορες κοινότητες της υπαίθρου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Αντίστοιχα έργα κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών υλοποιούνται σε περιοχές των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, οι οποίες γειτνιάζουν με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εγκατάλειψης. Παρόλο που τα χρονοδιαγράμματα εργασίας ήταν πάρα πολύ περιορισμένα, η προγραμματική περίοδος 2004-2006 ήταν μια περίοδος κατά την οποία έγιναν σημαντικά βήματα. Όλα τα συστήματα και οι μηχανισμοί υποστήριξης της εθνικής προσπάθειας για απορρόφηση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία με στόχο τόσο την ωρίμανση των έργων όσο και τον έλεγχο και παρακολούθηση κατά την υλοποίηση τους. 

Σήμερα εργαζόμαστε όλοι συστηματικά και σκληρά για την επίτευξη των στόχων που θέσαμε, μέσα στα χρονοδιαγράμματα που καθορίστηκαν και με μέριμνα ώστε να ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες, που αποτελούν προϋπόθεση για την απορρόφηση κοινοτικών πόρων. Ευελπιστούμε ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν έγκαιρα, οι κοινοτικοί πόροι θα αξιοποιηθούν πλήρως και τα αποτελέσματα της συλλογικής μας προσπάθειας θα είναι απόλυτα ικανοποιητικά στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2004-2006, που ουσιαστικά λήγει το 2008.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως μια από τις σημαντικές προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης την αναβάθμιση της σημασίας της κοινωνικής συνοχής, ως αναπόσπαστου συστατικού στοιχείου του κοινωνικοοικονομικού μοντέλου, στο οποίο στηρίχθηκε η πορεία της οικονομικής μας ανάπτυξης. 

Πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων από τα Κοινοτικά Ταμεία, όχι μόνο με την έννοια της πλήρους απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων, που ασφαλώς θα συμβάλει στην επίτευξη του γενικότερου αναπτυξιακού μας οράματος, αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας και της χρησιμότητας τόσο των έργων που θα υλοποιηθούν, όσο και των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης μέσα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας.

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα έργο, του οποίου η υλοποίηση είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, έντονων και συντονισμένων προσπαθειών και συνεργασίας πολλών φορέων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Απευθύνομαι σε όλους όσους συνέβαλαν στο μέχρι σήμερα αποτέλεσμα και θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για την προσπάθεια που έχει καταβληθεί μέχρι τώρα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης δημόσια όλους τους λειτουργούς των κυβερνητικών τμημάτων και ημικρατικών οργανισμών για την εξαίρετη δουλειά τους, τους ιδιώτες επιβλέποντες μηχανικούς και τους φορείς που εργάστηκαν για την απρόσκοπτη προώθηση του έργου αυτού, αλλά και όλων των άλλων έργων, κάτω από συνθήκες πίεσης λόγω των στενών περιθωρίων που τέθηκαν. 

Συγχαίρω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Απαισιάς για τη σημερινή επιτυχημένη εκδήλωση αλλά κυρίως για το ζήλο και τις επίμονες προσπάθειες και ενέργειες τους για την προώθηση της πρότασης τους για την υλοποίηση του έργου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εδώ παρουσία σας, να ευχηθώ όπως η ολοκλήρωση του έργου επενεργήσει θετικά στην πρόοδο και βελτίωση της κοινότητας καθώς και των γύρω Κοινοτήτων και να σας διαβεβαιώσω για ακόμη μια φορά για το αδιάλειπτο ενδιαφέρον και υποστήριξη της Κυβέρνησης σε κάθε φιλοπρόοδη προσπάθεια σας.

Πηγή από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Powered by Technomart